meditation

Gott zeltet

Meditation zu Weihnachten Johannes 1,14 – Offenbarung 21,4

Gott zeltet (1)

Nachdenkliches (nicht nur) zur Weihnacht. Meditation Johanes 1,14 – 2. Mose 33,7 – Offb 21,3 – u.a.